Od 3 lipca w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska można zapoznać się z projektami siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekty wraz z prognozą wyłożone będą do publicznego wglądu do 31 lipca 2013 roku.

Komunikat Biura Prasowego Miasta Gdańska: 

Wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

– Łostowice – trzcinowisko obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ul. Wielkopolską i Ofiar Grudnia 79; od północy – rezerwą terenową  projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej; od zachodu i południa – fragmentem granicy gminy miasta Gdańsk z gminami Kolbudy i Pruszcz Gdański.

– Klukowo-Rębiechowo rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej obejmujący obszar pomiędzy ulicami: Radiową, Nową Spadochroniarzy, Telewizyjną i bocznicą kolejową.

– Rejon ulicy Polanki – Zachód III obejmujący obszar ograniczony: od północy usługami zdrowia przy ul. Polanki 121, od wschodu – ul. Polanki, od południa – usługami zdrowia przy ul. Polanki 117, od zachodu – granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

– Brętowo rejon ulic Dolne Migowo i Rakoczego obejmujący obszar ograniczony: od północy ul. Dolne Migowo, od północnego-wschodu ul. Rakoczego, od wschodu i zachodu wzgórzami morenowymi, na odcinku północno-zachodnim osiedlem Nowiec, zaś od południa nasypem Pomorskiej kolei Metropolitalnej.

– Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego obejmujący obszar ograniczony: od północy wzdłuż ul. Krasickiego, od wschodu wzdłuż terenu szkoły, od południa wzdłuż ul. I. Gałczyńskiego, od zachodu wzdłuż ul. Gdańskiej

– Klukowo rejon ulicy Azymutalnej obejmujący obszar po obu stronach ulicy Azymutalnej, na zachód od ul. Spadochroniarzy.

– Kokoszki na południe od ul. Kartuskiej – przy lesie II obejmujący obszar ograniczony: od północy  ul. Kartuską, od wschodu – terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej, od zachodu – lasem, od południa – przebiegiem projektowanej ulicy lokalnej.

Z projektami planów miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zapoznać można się w siedzibie BRG, ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska.

Terminy dyskusji publicznych w Biurze Rozwoju Gdańska, (ul. Wały Piastowskie 24) nad przyjętymi w wyłożonych projektach planów miejscowych rozwiązaniami:

– 15.07.2013 r., godz. 17.00  –  projekt planu Łostowice – trzcinowisko,
– 16.07.2013 r., godz.  17.00  – projekt planu Klukowo-Rębiechowo rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej
– 17.07. 2013 r., godz. 17.00 – Rejon ul. Polanki – Zachód III
– 18.07.2013r.,  godz.  17.00 – Brętowo rejon ulic Dolne Migowo i Rakoczego
– 22.07.2013r., godz.  17.00 – Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego
– 24.07.2013r., godz.  17.00 – Klukowo rejon ul. Azymutalnej
– 31.07.2013r.,  godz.  17.00  –  Kokoszki na południe od ulicy Kartuskiej – przy lesie II

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2013 r. :

– na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk,

lub

– w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: [email protected]

W czasie wyłożenia projektów miejscowych planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2013 r. „

– w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 – 855 Gdańsk,
– ustnie do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (pokój nr 401) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy [email protected]

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej.