Cafe Fikcja zaprasza na spotkanie z Mał­gorzatą Sze­jn­ert – wybitną reporterką, autorką wielu tak bardzo wyśmien­i­tych gatunkowo jak i różnorod­nych tem­aty­cznie książek, wielokrot­nie nagradzaną oraz nomi­nowaną do prestiżowych nagród lit­er­ac­kich — w tym roku za książkę „Dom Żółwia. Zanz­ibar” ponownie nomi­nowana do Nike.

Komunikat prasowy:

Z okazji wznowienia przez wydawnictwo Znak niezwykle wzrusza­jącego repor­tażu pt. „Środ żywych duchów”, pani Mał­gorzata będzie gościć w Gdańsku w Cafe Fikcja. Spotkanie  poprowadzi Dagny Kur­d­wanowska — współza­łoży­cielka por­talu lit­er­ack­iego czy­tamwwan­nie i jeden z bystrze­jszych umysłów trójmiejskiego środowiska literaturochłonnego.

Wydawnictwo Znak o „Śród żywych duchów”:

Listopad 1988 r., zanied­bana łączka na warsza­ws­kich Powązkach. Mał­gorzata Sze­jn­ert na każdym z pię­ciu sym­bol­icznych grobów kładzie krótki list. Kartkę przy­ciska zniczem. Jest przeko­nana, że groby są puste, ale wie, że wiec­zorem ktoś tu przyjdzie…

Dra­mat pol­s­kich bohaterów wojen­nych — rot­mistrza Pileck­iego, gen­er­ała Fiel­dorfa „Nila” i innych skazanych na śmierć w Polsce Ludowej — nie kończył się z chwilą wyko­na­nia wyroków. Dla rodzin stra­conych to początek walki o ujawnie­nie prawdy o losach blis­kich: synów, mężów i ojców. Śród żywych duchów to ich porusza­jąca his­to­ria. Mał­gorzata Sze­jn­ert, mimo staran­nie zatar­tych śladów, poszukuje grobów więźniów poli­ty­cznych stra­conych w warsza­wskim więzie­niu na Rakowieck­iej. Zbiera relacje świad­ków i członków rodzin, ujaw­nia sposoby na obe­jś­cie cen­zury i zdoby­cie infor­ma­cji w epoce stra­chu i nieufności. Dzi­en­nikarka w mis­tr­zowski sposób łączy opowieść o epoce ter­roru i o końcu lat osiemdziesią­tych, tworząc niezwykłą kro­nikę przełomu i początku demokraty­cznych przemian w Polsce.

Tytuł: Spotkanie z Małgorzatą Szejnert w Cafe Fikcja
Lokalizacja: Cafe Fikcja, Al. Grunwaldzka 99/101, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 19:00
Data rozpoczęcia: 2012-10-11