Jerzy Boczoń

W piątek, 24 września 2o1o roku, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się konferencja pt.: Między państwem, a obywatelską odpowiedzialnością,  zorganizowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku (Fundację RC) . Konferencji przewodniczył dyrektor Fundacji RC mgr Jerzy Boczoń.

Spotkanie było poświęcone teorii i praktyce funkcjonowania samorządności mieszkańców osiedli i małych dzielnic w sferze ustaw o samorządzie terytorialnym i postanowień o radach osiedli, funkcjonujących w ramach gmin – głównie miejskich, jako ich jednostki wspomagająco-pomocnicze.

Doktor Tomasz Tobis z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawil problemy granic i obszrów zurbanizowanych oraz pustek dzielnic Chełm i Gdańsk-Południe, w aspekcie funkcjonowania samorządów mieszkanców i poczucia tożsamości „osiedlowej” poszczególnych osiedli w liczbie  dziewięciu. Z biegiem lat zamieszkania wzrasta poczucie zakorzenienia ludzi w osiedle i jego sprawy.

Doktor hab. Piotr Matczak z Poznania sprawy funkcjonowania samorządności mieszkańców Poznania przedstawił w krzywym zwierciadle i zastanawiał się nad przydatnością rad osiedli w aspekcie całokształtu prawodawstwa i zachowań społecznych. Zebrani odebrali to jako prowokację intelektualną i zaczyn do dyskusji, która była burzliwa .

Pani Arleta Matuszewska z Poznania przedstwiając w sposób radosno-optymistyczny sprawy osiedla Strzeszyn w Poznaniu,  wyraziście polemizowała z dr. Matczakiem.

Beata Matyjaszczyk z Fundacji RC przedstawiła natomiast miejsce i rolę rad osiedli w Polsce i w wybranych krajach europejskich.

Donald Dempsey i Gordon Elliott, obaj panowie z Anglii, przybliżyli zebranym problemy samorządu terytorialnego i samorzadności mieszkanców w Anglii , w której rząd angielski rzucil haslo ” Wielkiego Spoleczeństwa ” dla siebie , dla regionów i dla calej Anglii …

W referatach, zapytaniach i wypowiedziach w dyskusji przewijała się sprawa zwiększenia uprawnień i samostanowienia rad osiedlowych i zwiększenia ich budżetów prowadzonych przez gminy, głównie miejskie.

Wiceprezydent Gdyni Michał Guć stwierdził, że musiałaby nastąpić zmiana ustawy o samorządzie terytorialnym w związku z nowymi kompetncjami rad osiedli i ich wzrostem liczebnym. Podkreślil, że wzrostowi uprawnień odpowiada wzrost spolecznej i prawnej odpowiedzialności .

W podsumowaniu konferencji Jerzy Boczoń stwierdzil, że rady osiedli są potrzebne w sprzężeniu zwrotnym : urząd/samorząd gminy-rada osiedla, a funkcjonowanie tzw. jednostek pomocniczych gminy -tj. rad osiedlowych itp należy sukcesywnie doskonalić

Autor: Jerzy Gajewicz