Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Adam Koperkiewicz zapraszają do wzięcia udziału w konkursie interpretacyjnym „Legenda w moim mieście”

Cele konkursu:
Zachęcanie uczestników do poznania i zaprezentowania legend związanych z miejscem zamieszkania, pogłębianie szacunku dla dziedzictwa kulturowego regionu, popularyzacja historii, rozwijanie i pobudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej.

Zasady uczestnictwa:
– Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI trójmiejskich szkół podstawowych.
– Konkurs ma charakter indywidualny.
– Każdy z uczestników ma za zadanie zaprezentować dowolnie wybraną legendę związaną z miejscem zamieszkania w sposób interesujący, innowacyjny, wyjątkowy, niepowtarzalny, intrygujący, jednym słowem mistrzowski.
– Uczestnicy będą prezentować się w trzech kategoriach wiekowych.
– Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut, 59 sekund.
– Dodatkowym atutem będzie użycie rekwizytu, kostiumu, ciekawej charakteryzacji.

Ocena:
– JURY powołane przez organizatora konkursu oceniać będzie: dykcje, mimikę, interpretacje utworu, ogólny wyraz artystyczny, dobór stroju i rekwizytów.
– Jury w każdej z trzech kategorii wiekowych przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia za najlepiej zinterpretowana legendę (w zależności od ilości uczestników).
– Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród niż wyżej wymieniony.
– Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody książkowe oraz zaproszenia do Oddziałów MHMG w Gdańsku.

Terminarz:
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie poprawnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (e-mailem, faxem, listem) do dnia 18 maja 2012 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, ul. Długa 46,47, 80-831 Gdańsk, tel./058/ 76 79 135,
fax. /058/ 76 79 115, e-mail: [email protected]
Prosimy ściśle przestrzegać terminu nadsyłania zgłoszeń. (Termin ostateczny !)
Zgłoszenia przysłane po 18 maja 2012 roku nie zostaną przyjęte.
Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną e-mail, wymagają telefonicznego potwierdzenia odbioru.
O rozpoczęciu przesłuchań konkursowych uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe:
– Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
– UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów !
– Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania danego miejsca lub przyznania miejsc ex aequo.
– Postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne.
– Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883 z 1997).