Tytuł: Spotkanie autorskie z Aleksandrą Szymańską-Bukowską
Lokalizacja: Dworek Sierakowskich, ul. Czyżewskiego 12, Sopot
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2010-09-24
Godzina zakończenia: 19:00

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie oraz Dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Sopotu zapraszają na spotkanie autorskie z Aleksandrą Szymańską-Bukowską i promocję książki pt. „Sopot w zamierzchłej przeszłości. Grodzisko wczesnośredniowieczne”

Aleksandra Szymańska-Bukowska jest archeologiem związanym z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku od chwili ukończenia studiów na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej działalność naukowo-badawcza nad dziejami ziem Pomorza Wschodniego dotyczy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, zwłaszcza problematyki kultury łużyckiej oraz grodzisk wczesnośredniowiecznych. Wyniki tych badań opublikowała w około 70 opracowaniach.

Prowadząc wykopaliska archeologiczne na wielu innych stanowiskach pomorskich, od 1961 r. z przerwami do 2003 r. kierowała badaniami na grodzisku w Sopocie. Pozyskane ciekawe ich wyniki umożliwiły powstanie Skansenu Archeologicznego oraz budowę Pawilonu Wystawienniczo-Edukacyjnego u podnóża grodu, przy ul. Haffnera. Oba te obiekty są miejscem promocji nie tylko dawnego Sopotu, ale także historii i kultury wczesnośredniowiecznych Pomorzan. Stanowią one Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, którego autorka jest starszym kustoszem.