Wysi³kiem wielu mieszkañców i m³odzie¿y osiedla im. Marii Konopnickiej we Wrzeszczu zbudowane zosta³o boisko sportowe. Mlodziez otrzymala równie¿ sporo sprzetu sportowego
Pazdziernik 1972 Z. Kosycarz 5 p. 46
Fot. Zbigniew Kosycarz / KFP