Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Wystawa „Ubodzy, chorzy, sieroty. Szpitale dawnego Gdańska w okresie średniowiecza i nowożytności”


NAwigacja Wydarzeń

We wto­rek, 3 grud­nia 2019 r., o godz. 15.00 w Domu Upha­gena zosta­nie otwarta wystawa „Ubodzy, chorzy, sieroty. Średniowieczne i nowożytne szpitale Gdańska” poświę­cona tema­tyce śre­dnio­wiecz­nych i nowo­żyt­nych szpi­tali. O feno­me­nie szpi­talnictwa opo­wie­dzą zabytki arche­olo­giczne, doku­menty pisane oraz ilu­stra­cje. Poru­szane zagad­nie­nia zostaną roz­wi­nięte w publi­ka­cji, cyklu bez­płatnych spa­ce­rów kura­tor­skich i zajęć dla senio­rów. Wystawę można zobaczyć od 4 grud­nia br. do 29 marca 2020 r.

Na przy­go­to­wa­nej przez dr hab. Adama Szar­szew­skiego oraz dr Pio­tra Palu­chow­skiego wysta­wie znaj­dzie się około 50 ory­gi­nal­nych eks­po­na­tów oraz ryciny, gra­fiki ilu­stra­cje i XIX-wieczne zdję­cia, które ilu­strują zwy­kły dzień grup spo­łecz­nych korzy­sta­ją­cych z usług szpi­tali gdań­skich. Wśród pre­zen­to­wa­nych zabyt­ków warto zwró­cić uwagę na przy­wi­lej króla Zyg­munta II Augu­sta z 1552 r. dla gdań­skiego sie­ro­cińca przy szpi­talu św. Elż­biety, a także liczne przed­sta­wie­nia gdań­skich szpi­tali z okresu nowo­żyt­no­ści (w for­mie ory­gi­na­łów i repro­duk­cji).

Na salach wystawowych zostanie zaprezentowany także wyjątkowy kartusz natrumienny ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku odnaleziony w 2009 r. w kościele św. Jakuba. W przeciwieństwie do swoich odpowiedników można go przypisać konkretnej osobie – należał do mieszczanina gdańskiego Gotthilfa Bergemanna. Zabytek zawiera także inskrypcję informującą o żywocie zmarłego.
W lutym i marcu 2020 r. odbę­dzie się cykl opro­wa­dzań kura­tor­skich. Pro­mo­cja publi­ka­cji kura­to­rów wystawy zapla­no­wana jest na 6 lutego 2020 r.

Szczegóły

Data:
03/12/2019
Godzina:
14:00 - 15:00
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
,

Organizator

Dom Uphagena, Oddział Muzeum Gdańska

Miejsce wydarzenia

Dom Uphagena – Muzeum Gdańska, ul. Długa 12