Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Wokół Wielkiej Synagogi


NAwigacja Wydarzeń

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Pamięci o Ofia­rach Holo­kau­stu został usta­no­wiony w 2005 roku przez Zgro­ma­dze­nie Ogólne ONZ. Na datę obcho­dów wybrano rocz­nicę wyzwo­le­nia obozu kon­cen­tra­cyj­nego Ausch­witz-Bir­ke­nau – 27 stycz­nia 1945 roku. W Gdań­sku obchody zain­au­gu­ro­wano z ini­cja­tywy śp. pre­zy­denta Pawła Ada­mo­wi­cza w 2018 roku.

Data: 27 stycznia 2020 (poniedziałek)

Godzina: 12.00

 

Uroczyste rozpoczęcie obchodów

Miej­sce: makieta Wiel­kiej Syna­gogi przy Gdań­skim Teatrze Szek­spi­row­skim, ulica Bogu­sław­skiego 1

 

Godzina: 12.30

 

Spa­cer szla­kiem gdań­skich syna­gog

Miej­sce: makieta Wiel­kiej Syna­gogi przy Gdań­skim Teatrze Szek­spi­row­skim, ulica Bogu­sław­skiego 1

Pro­wa­dzący: Noemi Etush (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski), Klau­diusz Gra­bow­ski (Muzeum Gdań­ska)

Udział nie wymaga zapi­sów

 

Godz. 17.00

 

Pro­mo­cja książki: Wokół Wiel­kiej Syna­gogi w Gdań­sku. Z dzie­jów lokal­nej spo­łecz­no­ści żydow­skiej

Miej­sce: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Publi­ka­cję przed­sta­wią dr hab. Wal­de­mar Ossow­ski i dr Ewa Bary­lew­ska-Szy­mań­ska.

Głos zabiorą:

dr Miło­sława Borzysz­kow­ska-Szew­czyk, autorka publikacji „Franka Meislera tory i mean­dry życia. Z Dan­zig do Gdań­ska”

oraz

dr Sewe­ryna Konieczna autorka publikacji „Adolf Wal­len­berg (1862–1949) i Aniela Gel­bard / Zofia Majew­ska (1907–1997) – wybitni gdań­scy neu­ro­lo­dzy żydow­skiego pocho­dze­nia”

Szczegóły

Data:
27/01/2020
Godzina:
11:00 - 17:00
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
, , , ,

Organizator

Muzeum Gdańska

Miejsce wydarzenia

Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47