Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Westerplatte. Spotkania z historią


NAwigacja Wydarzeń

Mia­sto Gdań­sk oraz Muzeum Gdań­ska zapra­szają na trze­cią edy­cję festi­walu „Wester­platte. Spo­tka­nia z histo­rią”, który odbę­dzie się tra­dy­cyj­nie na pół­wy­spie. Wyda­rze­nie z udzia­łem 100 rekon­struk­to­rów sta­nowi część obcho­dów rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej w Gdań­sku. Celem festi­walu histo­rycz­nego jest przy­bli­że­nie dzie­jów Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej na Wester­platte oraz umun­du­ro­wa­nia, uzbro­je­nia Woj­ska Pol­skiego z okresu II wojny świa­to­wej. Głów­nymi atrak­cjami są trzy sobot­nie pokazy rekon­struk­cyjne walk toczo­nych na Wester­platte w pierw­szych dniach wrze­śnia 1939 r. W sobotę oraz nie­dzielę zwie­dza­jący będą mogli zoba­czyć dio­ramy histo­ryczne oraz zabyt­kowy sprzęt woj­skowy taki jak m.in. czołgi Sher­man, Stu­art czy TKS.

Dla rodzin z dziećmi przy­go­to­wa­li­śmy takie atrak­cje jak, wiel­ko­for­ma­towe gry histo­ryczne, sta­nowiska edu­ka­cyjne oraz moż­li­wość nie­od­płat­nego zwie­dze­nia War­towni nr 1 na Wester­platte, czy też nie­od­płat­nego udziału w zwie­dza­niu pół­wy­spu w ramach pro­jektu „Szlak Pamięci”.

Na Westerplatte można dostać się dzięki tram­wa­jowi wod­nemu F5 oraz komu­ni­ka­cją miej­ską 106, 138, albo 606 (infor­ma­cje na: www. ztm.gda.pl), rowe­rem oraz – w ostateczności – samo­cho­dem. Jeden z parkingów przy promenadzie będzie wyłączony na potrzeby rekonstrukcji historycznej.

Sobota, 31 sierp­nia 2019, godz. 10:00–20:00

Rekon­struk­cje histo­ryczne walk pol­sko-nie­miec­kich o Wester­platte:

godz. 12:00 Obrona War­towni nr 1

godz. 16:00 Obrona pla­cówki „Fort”

godz. 19:00 Obrona Nowych Koszar

 

Nie­dziela, 1 wrze­śnia 2019, godz. 10:00–15:00

Atrakcje przygotowane z okazji obchodów 80. lecia wybuchu II wojny światowej będzie można zobaczyć na par­kingu przy nabrzeżu oraz wzdłuż drogi do Pom­nika Obroń­ców Wybrzeża:

– sta­nowiska edu­ka­cyjne i dio­ramy histo­ryczne, przy któ­rych rekon­struk­to­rzy zapre­zen­tują i opo­wie­dzą o zabyt­kowych pojaz­dach i sprzę­cie woj­skowym;

– bez­płatne zwie­dza­nie War­towni nr 1 oraz pół­wy­spu Wester­platte „Szla­kiem Pamięci”

– wiel­ko­for­ma­towe gry histo­ryczne dla dzieci i doro­słych przy War­towni nr 1

– kuch­nia polowa przy War­towni nr 1; bez­płatny poczę­stu­nek do wyczer­pa­nia zapa­sów

– pokazy fil­mowe, scena przy pla­cówce „Fort”

31 sierpnia 2019, godz. 10:00 – Film „Lotna”, reż. A. Wajda

31 sierpnia 2019, godz. 14:00 – Film „Orzeł”, reż. L. Bucz­kow­ski

1 września 2019, godz. 10:00 – Film „Wolne Miasto”, reż. S. Różewicz

1 września 2019, godz. 14:00 – Film „Westerplatte”, reż. S. Różewicz

 

Szczegóły

Początek:
31/08/2019 08:00
Koniec:
01/09/2019 13:00
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
, , , ,

Organizator

Muzeum Gdańska, Miasto Gdańsk

Miejsce wydarzenia

Wartownia nr 1 na Westerplatte – Muzeum Gdańska ul. Mjr. Henryka Sucharskiego, Westerplatte, Gdansk