Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Od łąk do planowej rozbiórki| Młode Miasto. Kolejne spotkanie z cyklu Czwartki w Muzeum.


NAwigacja Wydarzeń

Tema­tem mar­co­wego spo­tka­nia z cyklu Czwartki w Muzeum Gdań­ska będzie histo­ria Mło­dego Mia­sta Gdań­ska. Otwar­temu wykła­dowi dr inż. archi­tekta Pio­tra Samóla z Poli­tech­niki Gdań­skiej będzie towa­rzy­szyła pro­mo­cja publi­ka­cji obej­mu­jącej zagad­nie­nia zwią­zane z zago­spo­da­ro­wa­niem prze­strzeni, archi­tek­turą i histo­rią spo­łeczną ist­nie­ją­cego w póź­nym śre­dnio­wie­czu ośrodka miej­skiego. Udział w spo­tka­niu jest bez­płatny. Publi­ka­cję będzie można zaku­pić w pro­mo­cyj­nej cenie.

Młode Mia­sto (niem. Jung­stadt) to nazwa okre­śla­jąca tereny poło­żone na pół­noc od Sta­rego Mia­sta sto­so­wana aż do XVII wieku. Począw­szy od 2. połowy XVII w, okre­ślano nią obszar skła­dów drewna mię­dzy Szań­cem Wapien­nym a Sta­rym Mia­stem. Ośro­dek urba­ni­styczny, który w 1380 r. loko­wali krzy­żacy, pono­sząc przy tym koszty zwią­zane z budową budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej, prze­trwał do roz­biórki w 1455 r.

– Te dwie krań­cowe daty zwią­zane z póź­nym śre­dnio­wie­czem nie obra­zują jed­nak cało­ści zło­żo­nej pro­ble­ma­tyki mia­sta, które mimo krót­kiego okresu ist­nie­nia prze­trwało w świa­do­mo­ści miesz­kań­ców do dziś. Młode Mia­sto skrywa wię­cej tajem­nic niż nam się wydaje – mówi dr inż. arch. Piotr Samól z Poli­tech­niki Gdań­skiej.

Szczegóły

Data:
07/03/2019
Godzina:
17:00 - 18:00
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
,

Organizator

Ratusz Głównego Miasta, oddział Muzeum Gdańska

Miejsce wydarzenia

Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47