Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Kon­fe­ren­cja naukowa Mię­dzy pro­win­cjo­na­li­zmem a nowo­cze­sno­ścią. Gdańsk w XIX wieku|Muzeum Gdańska


NAwigacja Wydarzeń

Gdańsk, 12–13 listo­pada 2019 r.

PROGRAM

12 LISTOPADA (wto­rek)

10.00–10.10

Otwar­cie kon­fe­ren­cji

dr hab. Wal­de­mar Ossow­ski, prof. UG – Dyrek­tor Muzeum Gdań­ska

prof. dr hab. Edmund Kizik – Kie­row­nik Zakładu Dzie­jów Pomo­rza Insty­tutu Histo­rii PAN

Część I – pro­wa­dze­nie: prof. dr hab. Edmund Kizik

10.10–10.30

dr Janusz Dar­gacz (Insty­tut Histo­rii PAN / Muzeum Gdań­ska)

Pro­win­cjo­nalny czy nowo­cze­sny? Dzieje Gdań­ska w XIX wieku

10.30–10.50

dr hab. Krzysz­tof Rzepa, prof. UAM (Uni­wer­sy­tet Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu)

Śla­dem Gdań­ska? Pozna­nia droga do nowo­cze­sno­ści. Richard Wit­ting jako nad­bur­mistrz Pozna­nia (1891–1902)

10.50–11.10

dr Anna Tar­now­ska (Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu)

Pru­skie ordy­na­cje miej­skie – od zało­żeń teo­re­tycz­nych do prak­tyki praw­nej

11.10–11.40

Prze­rwa na kawę

11.40–12.00

dr Zofia Macia­kow­ska (Insty­tut Histo­rii PAN)

„Zadżu­mie­nie powie­trza, smród na uli­cach i w miesz­ka­niach”. Stan infrastruk­tury wodno-kana­lizacyjnej Gdań­ska przed 1868 rokiem

12.00–12.20

Kata­rzyna Wojt­czak (Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kul­tury / Uni­wer­sy­tet Gdań­ski)

„Naj­więk­szym kapi­tałem mia­sta jest zdro­wie jego oby­wa­teli”. Feno­men gdań­skiego sys­temu wodno-kana­lizacyjnego (1864–1871)

12.20–12.40

Ewa Pastu­szak (Gdań­ska Infra­struk­tura Wodo­cią­gowo-Kana­lizacyjna)

Gdań­ski Szlak Wodo­cią­gowy

12.40–13.00

dr Tomasz Syp­niew­ski (Kujaw­sko-Pomor­ska Szkoła Wyż­sza w Byd­goszczy)

Rozwój struk­tury wodo­cią­gowo-kana­lizacyjnej w Byd­goszczy i Grod­nie – ana­liza porów­naw­cza

13.00–13.30

Dysku­sja

13.30–14.30

Prze­rwa na lunch

Część II – pro­wa­dze­nie: dr hab. Wal­de­mar Ossow­ski, prof. UG

14.30–14.50

dr hab. Rafał Wik­tor Kowal­czyk, prof. UŁ (Uni­wer­sy­tet Łódzki)

Wolne Mia­sto Gdańsk a Księ­stwo War­szaw­skie. Obcią­że­nie czy sty­mu­la­tor gospo­darki Księ­stwa War­szaw­skiego?

14.50–15.10

prof. dr hab. Edmund Kizik (Insty­tut Histo­rii PAN)

Udział Gdań­ska w wysta­wach prze­my­sło­wych w XIX wieku (do 1914 r.)

15.10–15.30

Oskar Myszor (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski)

Gdańsk jako ośro­dek budowy okrę­tów wojen­nych w latach 1815–1920

15.30–15.50

Prze­rwa na kawę

15.50–16.10

dr Aneta Nie­wę­głow­ska (Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu)

Śred­nie szkol­nic­two żeń­skie w dzie­więt­na­sto­wiecz­nym Gdań­sku

16.10–16.30

dr hab. Agnieszka Szu­da­rek, prof. US (Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski)

Mütter der Stadt”. Udział kobiet w administracji komunalnej w Gdańsku na początku XX wieku

16.30–16.50

dr hab. Tomasz Krze­miń­ski, prof. IH PAN (Insty­tut Histo­rii PAN)

Cywi­li­za­cyjna meta­mor­foza miast zachod­nio­pru­skich w 2. poło­wie XIX wieku i jej wpływ na zacho­wa­nia miesz­kań­ców

16.50–17.10

Mał­go­rzata Buch­holz-Todo­ro­ska (Sto­wa­rzy­sze­nie Histo­ry­ków Sztuki, Oddział Gdańsk)

Gdań­scy inwe­sto­rzy w Sopo­cie. Pre­stiż finan­sowy i towa­rzy­ski lokal­nego miesz­czań­stwa w 2. poło­wie XIX wieku

17.10–17.30

Dysku­sja

13 LISTOPADA (środa)

Część III – pro­wa­dze­nie: prof. dr hab. Tade­usz Ste­gner

9.00–9.20

dr hab. Jörg Hack­mann, prof. US (Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski)

Histo­ria jako kapi­tał kul­tu­rowy: histo­ryzm gdań­ski w XIX wieku

9.20–9.40

Mag­da­lena Sta­ręga (Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści w Gdań­sku / Uni­wer­sy­tet Gdań­ski)

Archi­tek­tura sakralna w Gdań­sku w latach 1815–1871

9.40–10.00

dr Anna Krüger (Gdańsk)

Nowo­cze­sne nekro­po­lie. Pow­sta­nie i roz­wój cmen­ta­rzy przy Wiel­kiej Alei w 2. poło­wie XIX wieku

10.00–10.30

Prze­rwa na kawę

10.30–10.50

Bogna Der­kow­ska-Kost­kow­ska (Kujaw­sko-Pomor­skie Cen­trum Kul­tury w Byd­goszczy)

Byd­goszcz. Rozwój prze­strzenno-archi­tek­to­niczny w cza­sach zaboru pru­skiego i czyn­niki go sty­mu­lu­jące

10.50–11.10

Adam Kowal­kow­ski (Muzeum Okrę­gowe w Toru­niu)

Wpływ for­tecz­nych ogra­ni­czeń budow­la­nych na roz­wój prze­strzenny Toru­nia

11.10–11.30

dr Jerzy Domino (Woje­wódzki Urząd Och­rony Zabyt­ków w Olsz­ty­nie, Dele­ga­tura w Elblągu)

Kolej w Elblągu – roz­wój czy ogra­ni­cze­nie roz­woju prze­strzen­nego mia­sta?

11.30–11.50

dr inż. arch. Piotr Fiuk (Zachod­nio­po­mor­ski Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­giczny w Szcze­cinie / Aka­de­mia Sztuki w Szcze­cinie)

Szcze­cin – urba­ni­styka i archi­tek­tura z prze­łomu XIX i XX wieku na tle roz­woju prze­strzen­nego miast euro­pej­skich (Ber­lin, Ham­burg)

11.50–12.20

Dysku­sja

12.20–13.30

Prze­rwa na lunch

Część IV – pro­wa­dze­nie: dr hab. Prze­my­sław Olstow­ski,
prof. IH PAN

13.30–13.50

dr Dag­mara Bin­kow­ska (Pol­ska Aka­de­mia Nauk Biblio­teka Gdań­ska)

W dro­dze do nowo­cze­sno­ści. Dzie­więt­na­sto­wieczne losy Gdań­skiej Biblio­teki Miej­skiej

13.50–14.10

Kinga Alina Lan­gow­ska (Muzeum Arche­olo­giczne w Gdań­sku)

Pre­zen­ta­cja wyni­ków badań nad rekon­struk­cją inwen­ta­rza muze­al­nego Sta­atli­ches Museum für Natur­kunde und Vor­ge­schichte

14.10–14.30

dr hab. Adam Szar­szew­ski, dr Bar­tło­miej Siek (Gdań­ski Uni­wer­sy­tet Medyczny)

Szpi­tale Gdań­ska w XIX wieku. Tylko pro­win­cjo­na­li­za­cja czy już upa­dek?

14.30–14.50

Prze­rwa na kawę

14.50–15.10

dr Maciej Bakun

Komi­sa­riaty, rewiry, sur­duty – czyli rzecz o poli­cji w Gdań­sku w XIX wieku

15.10–15.30

dr Jan Dani­luk (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski)

Naro­dziny nowo­cze­snego sportu w Gdań­sku (1859–1914)

15.30–15.50

dr Bar­tosz Skop (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski)

Reali­za­cje organ­mi­strzow­skie w dzie­więt­na­sto­wiecz­nym Gdań­sku

15.50–16.30

Dysku­sja, zamknię­cie kon­fe­ren­cji

Szczegóły

Początek:
12/11/2019 09:00
Koniec:
13/11/2019 16:00
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
, , , ,

Organizator

Muzeum Gdańska

Miejsce wydarzenia

Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47