Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Srebra od pokoleń. Wernisaż wystawy w Muzeum Gdańska


NAwigacja Wydarzeń

Wystawa „Sre­bra od poko­leń. Gdań­scy złot­nicy Stump­fo­wie 1804-1945” to pierw­sza próba uka­za­nia feno­menu twór­czo­ści kilku poko­leń twór­ców gdań­skiego złot­nic­twa, od Carla Stumpfa, wła­ści­ciela pierw­szego rodzin­nego warsz­tatu otwar­tego w 1804 r., do zakoń­cze­nia II wojny świa­to­wej, gdy potom­ko­wie Eri­cha Alberta Mor­tiza Stumpfa zawie­sili dzia­łal­ność sklepu przy ulicy Dłu­giej, a następ­nie opu­ścili Gdańsk.

Wer­ni­saż

Kiedy?: 12 XII 2019 r. (czwar­tek), godz. 14:00
Gdzie?: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp: bez­płatny

Histo­rię pokoleń złot­ni­ków będzie można poznać od 13 grud­nia 2019 do 30 kwiet­nia 2020 r. w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta w salach wysta­wo­wych Gale­rii Palo­wej. Wstęp na wystawę cza­sową jest płatny.

Kuratorka wystawy: dr Anna Frąckowska

 

Sre­bra Stump­fów tra­fiały na dwory ówcze­snej Europy: do Wied­nia, Kopen­hagi, Lon­dynu, Peters­burga, a nowa­tor­skie wyroby bursz­ty­nowe zdo­by­wały nagrody na naj­waż­niej­szych świa­to­wych wysta­wach – w Gan­da­wie, Tury­nie, Malmö. Firma miała także oka­zję kon­ser­wo­wać wypo­sa­że­nie Bursz­ty­no­wej Kom­naty, bić gdań­skie monety i medale, a lokalne wła­dze powie­rzały jej naj­bar­dziej pre­sti­żowe zle­ce­nia. O przed­się­bior­czo­ści Stump­fów świad­czą trzy sklepy fir­mowe w Gdań­sku przy ul. Złot­ni­ków i Dłu­giej, we Wrzesz­czu i Sopo­cie, eks­po­zy­tury w Elblągu i Szcze­ci­nie. Złot­nicy sta­wiali na liczne reklamy w pra­sie Gdań­skiej i Pol­skiej, a oka­zjo­nal­nie także w gaze­tach w Ber­li­nie i w Lon­dy­nie. Stump­fo­wie pozo­sta­wili po sobie także wspa­niałe kata­logi i fol­dery fir­mowe two­rzone przez ówcze­snych euro­pej­skich spe­cja­li­stów.

Twór­czość złot­ni­ków ilu­struje ponad 350 eks­po­natów pozy­ska­nych na wystawę z Pol­ski i ze świata, m.in. z Lubeki, Ham­burga, Gro­nin­gen, Oslo, czy Syd­ney. Wyroby jubi­ler­skie i pamiątki pro­du­ko­wane dla elit i śred­nio­za­moż­nych klien­tów pocho­dzą nie tylko z zaso­bów muze­al­nych, kościel­nych, archi­wów i biblio­tek. Nie­mal co trzeci eks­po­nat został uży­czony przez osoby pry­watne. Pre­zen­to­wane zabytki świad­czą o warsz­ta­to­wej bie­gło­ści ich twór­ców oraz skła­dają się na fascy­nu­jący, prze­kro­jowy obraz prze­mian tech­no­lo­gicz­nych, este­tycz­nych i kul­tu­ro­wych okresu XIX – pierw­szej połowy XX w.

Wśród witryn skle­po­wych z okresu prze­łomu XIX-XX w. znajdą się róż­no­rodne wyroby złot­ni­cze: karafki, puchary, pół­mi­ski i inne ele­menty zastawy sto­ło­wej, roz­ma­ite sztućce, a także biżu­te­ria, medale, odz­naki i pamiątki, które wyszły z warsz­ta­tów Stump­fów. Na wysta­wie znaj­dziemy m.in. łopatkę do szpa­ra­gów z kar­bo­wa­nym czer­pa­kiem, która była prze­zna­czona dla wyra­fi­no­wa­nych sma­ko­szy i este­tów.

Zaku­pione dro­bia­zgi pako­wano w papie­rowe, fir­mowe tutki, co poświad­cza nie­wielka torebka z nadru­kiem fir­mo­wym ze sklepu w Sopo­cie. Miesz­kańcy Gdań­ska, Sopotu, Gdyni oraz osoby odwie­dza­jące Gdańsk u Stump­fów kupo­wali także biżu­te­rię z kamie­niami szla­chet­nymi, np. popu­lar­nym w 20-leciu mię­dzy­wo­jen­nym akwa­ma­ry­nem i oczy­wi­ście z bursz­ty­nem. Narze­czeni zaglą­dali do skle­pów fir­mo­wych zamó­wić ślubne obrączki. Jedną z nich w 1907 r. kupił dzia­dek Jana Mał­go­rze­wi­cza. Jeden z nie­wielu żyją­cych gdań­skich świad­ków okresu II wojny świa­to­wej i straż­nik pamięci o niej opo­wie histo­rię oca­le­nia pamiątki przed żoł­nie­rzami Armii Czer­wo­nej w 1945 r.

Wystawę można zwie­dzać od 13 grud­nia br. do 30 kwiet­nia 2020 z wyłą­cze­niem ponie­dział­ków. Posia­da­cze Karty Miesz­kańca mogą zoba­czyć wystawę nie­od­płat­nie. Obo­wią­zu­jące do końca 2019 r. ceny bile­tów wyno­szą 12 zł / indy­wi­du­alny, 6 zł / ulgowy i 20 zł / bilet rodzinny (1–2 doro­słych i 2–6 dzieci do lat 18).

W ramach wystawy odbę­dzie się także cykl bez­płat­nych opro­wa­dzań kura­tor­skich i spo­tka­nie dla senio­rów. Naj­bliż­sze opro­wa­dza­nie odbę­dzie się w sobotę, 14 grud­nia br., o godz. 12.00 w Gale­rii Palo­wej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta. W stycz­niu 2020 r. ukaże się kata­log wyro­bów złot­ni­czych ze zbio­rów Muzeum Gdań­ska.

 

Zwie­dza­nie wystawy

 

Kiedy?: 13 XII 2019 r. – 30 IV 2020 r. z wyjąt­kiem ponie­dział­ków, wtor­ków oraz dni świą­tecz­nych
Gdzie?: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp: 12 zł / nor­malny; 6 zł / ulgowy; 20 zł rodzinny (1–2 doro­słych, 2–6 dzieci do lat 18) (ceny obo­wią­zują do 31 XII 2019), bez­płat­nie w ramach Karty Miesz­kańca

Wyda­rze­nia towa­rzy­szące

„Sre­bra od poko­leń”. Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie

Kiedy: 12 XII 2019 r. (sobota), godz. 12:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp: bez­płatny

Pro­mo­cja kata­logu złot­nic­twa ze zbio­rów Muzeum Gdań­ska

Kiedy: 16 I 2020 r. (czwar­tek), godz. 17:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp: bez­płatny

„Sre­bra od poko­leń”. Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie

Kiedy: 25 I 2020 r. (sobota), godz. 12:00
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp: bez­płatny

„Sre­bra od poko­leń”. Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie

Kiedy: 15 II 2020 r. (sobota), godz. 12:00
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp: bez­płatny

 

Muzeum Gdań­ska Senio­rom: Stump­fo­wie

Kiedy: 27 II 2020 r. (czwar­tek), godz. 11:00–13:00
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47
Reje­stra­cja: d. powir­ska­@mu­zeumg­dansk. pl; w ter­mi­nie 17–26 II 2020
Limit miejsc: 18 os.

Szczegóły

Data:
12/12/2019
Godzina:
13:00 - 14:30
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
,

Organizator

Muzeum Gdańska

Miejsce wydarzenia

Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47