Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Dzieje przedstawicielstw Danii w Gdańsku i Gdyni|Publikacja


NAwigacja Wydarzeń

Zapra­szamy na spo­tka­nie z auto­rami książki „Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni” połą­czo­nej z pro­mo­cją publi­ka­cji w cenie 49,90 zł. Udział wezmą: prof. Arnold Kłon­czyń­ski, dr Piotr Palu­chow­ski oraz dr Jan Dani­luk.

 

Kiedy: 3 marca 2020 r. (wto­rek), godz. 16:00–18:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny, wej­ście przez przed­proże od godz. 15:40

Cena publi­ka­cji: 49,90 zł

Płat­ność: gotówka

224-stron­ni­cowa książka oma­wia rela­cje Gdań­ska z Danią od cza­sów świę­tego Woj­cie­cha do dzi­siaj. Zawiera infor­ma­cje o wysłan­ni­kach kró­lów Danii do Gdań­ska i notki bio­gra­ficzne sta­łych przed­sta­wi­cieli (kon­su­lów), któ­rych od 1625 roku w Gdań­sku i Gdyni było czter­dzie­stu dzie­wię­ciu.

Praca zbio­rowa kon­ty­nu­uje bada­nia nad tema­tyką sto­sun­ków pol­sko-duń­skich w Trój­mie­ście. Przed­sta­wia dzieje przed­sta­wi­ciel­stwa duń­skiego w tej czę­ści Bał­tyku na sze­ro­kim tle, uwzględ­nia­jąc m.in. sto­sunki poli­tyczne, spo­łeczne i gospo­dar­cze od śre­dnio­wie­cza po czasy współ­cze­sne.

Na treść książki składa się sześć głów­nych arty­ku­łów, epoka po epoce przed­sta­wia­ją­cych dzieje kon­tak­tów dyplo­ma­tycz­nych, soju­szy, wojen i kon­flik­tów, przede wszyst­kim jed­nak – nara­sta­ją­cej współ­pracy i koope­ra­cji pomię­dzy kra­jami i regio­nami umiej­sco­wio­nymi nad Morzem Bał­tyc­kim, czego istot­nym prze­ja­wem było ufor­mo­wa­nie się w Gdań­sku duń­skiej pla­cówki dyplo­ma­tycz­nej.

Auto­rami poszcze­gól­nych roz­dzia­łów są: mgr Jan Wołucki, dr Piotr Palu­chow­ski, dr Jan Dani­luk i prof. Arnold Kłon­czyń­ski. Książkę zre­da­go­wali: prof. Arnold Kłon­czyń­ski i dr Piotr Palu­chow­ski. Wstęp napi­sał amba­sa­dor Ole Egberg Mik­kel­sen, tek­sty z łaciny tłu­ma­czył ksiądz biskup prof. Julian Wojt­kow­ski, a recen­zję naukową przy­go­to­wał dr hab. Sła­wo­mir Koście­lak, prof. UG. Pro­jekt pla­styczny przy­go­to­wał Krzysz­tof Izdeb­ski-Cruz. Książka uka­zała się nakła­dem Wydaw­nic­twa Ber­nar­di­num.

Patro­nat nad dzie­łem objął Duń­ski Insty­tut Kul­tury. Wspar­cia udzie­liło Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych Kró­le­stwa Danii oraz Mini­ster­stwo Kul­tury Kró­le­stwa Danii.

Szczegóły

Data:
03/03/2020
Godzina:
15:00 - 17:00
Kategorie Wydarzenie:
, , , ,

Organizator

Muzeum Gdańska

Miejsce wydarzenia

Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47