Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

81. rocznica gdańskiej nocy kryształowej


NAwigacja Wydarzeń

Kon­cert Miko­łaja Trza­ski to opa­trzona czy­taną prozą Andrzeja Sta­siuka muzyczna reflek­sja nad utra­co­nym dzie­dzic­twem Gdań­ska, istotą zła, ale także odwagi.

12 listo­pada 1938 r. w Gdańsku nie­mieccy nazi­ści roz­po­częli prze­śla­do­wa­nia gdań­skiej spo­łecz­no­ści żydow­skiej. Głów­nym celem tłumu była Wielka Syna­goga.

Naprze­ciw zma­ni­pu­lo­wa­nych pro­pa­gandą ludzi wyszła grupa wete­ra­nów ze 128. pułku pie­choty gdań­skiej, dowo­dzona przez eme­ry­to­wa­nego kapi­tana Dawida Lis­sau­era. Nazi­ści odstą­pili od próby spa­le­nia syna­gogi na widok gdań­skich Żydów odz­na­czo­nych Krzy­żami Żela­znymi, które otrzy­mali za męstwo wyka­zane na fron­tach I wojny świa­to­wej w służ­bie Cesar­stwa Nie­miec­kiego. Mimo aktu odwagi wete­ra­nów, Wielką Syna­gogę roze­brano w maju 1939 r.

Wstęp wolny / R.S.V.P. @[email protected] do 12.11.19, godz. 10:00, albo w wiadomości na profil FB Muzeum Gdańska.

Szczegóły

Data:
12/11/2019
Godzina:
18:00 - 20:00
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
, ,

Organizator

Muzeum Gdańska i Miasto Gdańsk

Miejsce wydarzenia

Dwór Artusa, oddział Muzeum Gdańska, ul. Długi Targ 43/44